"LITE" SIL/SRL

מד זרימת מסה תרמית, מדידת קצב זרימת מסת גז. יכולת טווח רחב, ירידת לחץ נמוכה, רגישות קצה נמוכה מאוד, וללא חלקים נעים. תקשורת RS232. מופעל על ידי 24 VDC או 230 VAC. הדיוק הוא +/- 0.5% מהקנה המידה המלא +/- 1% מהקריאה עם הנחה של 100 ל-1