Kaye Validator לייצור תרופות, ביוטכנולוגיה.

Kaye Validator- פתרון אימות תרמי לבדיקת ייצור תרופות, ביוטכנולוגיה ומכשור רפואי. ה-Kaye Validator® מפשט את תהליך האימות כולו על ידי צמצום זמן ההגדרה, מזעור הטיפול בחיישנים, אוטומציה של כיול חיישנים, ארגון מסודר של נתוני המחקר והפקת דוחות נדרשים רגולטוריים. נתמך על ידי תיעוד חומרה, תוכנה וקושחה מאומתים במלואם.

מותגים: